Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW
obowiązują od dnia 1 stycznia 2017r. z późn. zm.

Obowiązujące przy umowach sprzedaży i umowach ramowych dotyczących sprzedaży zawieranych przez Deke Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw odnoszą się do kupujących będących przedsiębiorcami.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Definicje
1. Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te występują w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw:
1) Kodeks Cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.),
2) Przedsiębiorca – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
3) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1),
6) Strony – strony zawartej umowy sprzedaży, określeni łącznie Sprzedawca i Kupujący,
7) Sprzedawca lub Deke – Deke Polska Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków, NIP:6783164671, REGON:366181015, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer KRS: 0000655349, Kapitał zakładowy 50.000,00zł
8) Kupujący – strona umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawartej z Deke lub podmiot zainteresowany zawarciem z Deke umowy sprzedaży.
9) Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności sklejka, elementy drewniane, materiały budowlane, remontowe oraz inne towary związane z budownictwem i wyposażeniem budynków, domów i lokali mieszkalnych.
10) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta),
11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWSID”) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży oraz umów o współpracy w zakresie sprzedaży (w tym min. umów ramowych dotyczących sprzedaży) zawieranych przez DEKE z Kupującymi.
3. Postanowienia OWSiD stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów sprzedaży Towarów, chyba, ze strony na mocy wyraźnych pisemnych uzgodnień postanowią odmienne. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz/lub dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych OWSiD wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
II. Zawarcie Umowy
1. Biorąc pod uwagę fakt, że Sprzedawca w ramach swojej działalności zawiera umowy sprzedaży na szereg sposobów, postanowienia OWSiD dotyczące sposobu zawierania umów sprzedaży będą wiążące, jeżeli Strony nie ustaliły zasad odmiennych.
2. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c., chyba że Sprzedawca wyraźnie zastrzegł odmiennie.
3. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na udostępniony w tym celu odpowiedni adres pocztowy lub adres-email jednostki organizacyjnej Sprzedawcy, odpowiedzialnej za obsługę zamówień. Dopuszcza się również formę zamówień telefonicznych w przypadku towarów dostępnych w danym momencie w magazynie Sprzedawcy.
4. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dokładne określenie Kupującego, imię i nazwisko przedstawiciela firmy przedsiębiorcy, firmę i dane rejestrowe w przypadku przedsiębiorcy), adres Kupującego, szczegółową specyfikację zamawianych Towarów (asortymentu), ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia między Stronami.
5. Dla swej ważności zamówienie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji wymagają podpisu (w przypadku formy pisemnej) lub wysłania (w przypadku wiadomości e-mail) przez osobę lub osoby upoważnione do składania w imieniu danej osoby oświadczeń woli dotyczących zawarcia umowy sprzedaży, bez konieczności opatrywania oświadczenia woli bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania warunków dostaw, dokonywania odbiorów towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w przypadku braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży.
7. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub z datą przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
9. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.
III. Dostawa
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje dostaw:
1) Dostawy z magazynu Sprzedawcy:
a) Sprzedawca dostarcza Towary na środki transportu Kupującego na terenie magazynów, z których korzysta jednostka organizacyjna Sprzedawcy wykonująca daną umowę sprzedaży,
b) Sprzedawca organizuje i pokrywa koszty załadunku Towarów na środki transportowe Kupującego, które zapewnia Kupujący,
c) Wszystkie pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Kupujący,
d) wydanie Towarów przez Sprzedawcę Kupującemu następuje z chwilą załadowania Towarów na środki transportowe Kupującego,
e) jeżeli strony pisemnie nie uzgodniły inaczej dostawy będą realizowane w sposób określony niniejszym punktem,
2) Dostawy franco – koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:
a) Dostawa następuje zgodnie z określonym umową terminem dostawy do określonego umową miejsca przeznaczenia,
b) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Kupującemu przez przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia określonego umową,
c) Pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku, oraz ewentualnie koszty przestojów środków transportowych związane z odbiorem oraz/lub rozładunkiem Towarów pokrywa Kupujący,
d) Wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania objętych umową Towarów przewoźnikowi. Dostawa zgodnie z warunkami franco jest realizowana, gdy strony pisemnie uzgodniły taki sposób dostawy.
2. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia, ażeby w terminie ustalonym na dzień obioru w określonym umową miejscu znajdował się Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towarów. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej Sprzedawca ma prawo wydać Towar osobie, która zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie konsekwencje i ryzyka związane z wydaniem Towarów, w tym ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Towarów obciążają Kupującego.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność po wydaniu przez Sprzedawcę Towaru, każdorazowo na zasadzie ryzyka, za jego rozładunek oraz składowanie materiałów, nawet gdyby przy rozładunku lub składowaniu materiałów pomagałby mu Sprzedawca, osoby przez niego upoważnione lub inne podmioty za pomocą których Sprzedawca wykonuje umowę
4. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą ciężary i ryzyka związane z Towarami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów.
IV. Siła wyższa
1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców, upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania wykonania umów sprzedaży oraz dostaw lub przesunięcia terminu ich wykonania, w zakresie i na okres trwania powstałych przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania umów sprzedaży i dostaw z wyżej podanych powodów.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia nadzwyczajne, które są niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do Stron.
3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzję co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych umów sprzedaży.
V. Pozostałe postanowienia
1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretacje przez Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów Towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca.
2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz/lub wykonawcze Kupującego oraz osób trzecich.
4. W każdym przypadku gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą poniesioną przez Kupującego stratę, z wyłączeniem utraconych korzyści.
5. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży zawartych między Sprzedawcą, a Kupującym na osoby trzecie.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWSiD jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWSiD. W takim przypadku w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWSiD do praw i obowiązków Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie obowiązującej właściwe przepisy prawa.
7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami OWSiD do praw i obowiązków Stron zastosowanie mają odpowiednie przepisy k.c. i inne bezwzględnie obowiązujące stosowne przepisy prawa.
POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
VI Zawarcie umowy
1. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera warunki sprzeczne z warunkami określonymi w zamówieniu takie potwierdzenie poczytuje się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożona przez Sprzedawcę Kupującemu. Jeżeli w terminie 1 dnia od daty doręczenia takiej oferty Kupujący nie odmówi zawarcia umowy w formie w jakiej złożył zamówienie uważa się, że umowa sprzedaży została zawarta na warunkach określonych w takiej ofercie Sprzedawcy z uwzględnieniem warunków wskazanych w zamówieniu w zakresie w jakim nie są sprzeczne z warunkami powyższej oferty.
2. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Kupującemu oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia oznacza to, że Sprzedawca odmówił realizacji zamówienia i zamówienie nie wywiera skutków prawnych i umowa sprzedaży nie została zawarta, chyba że Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia przed upływem powyższego terminu. W powyższym terminie Kupujący jest związany swoim zamówieniem.
3. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszych OWSiD.
4. Cena towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedażą towarów.

VII Dostawa
1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru objętych umową towarów w miejscu i terminie ustalonym na dzień odbioru/dostawy. W przypadku uchybienia przez Kupującego powyższemu obowiązkowi, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie objętych umową Towarów na podstawie otrzymanej faktury wg stawek za składowanie obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.
2. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, transport jest zawsze wyliczany dla pełnego ładunku. W powyższym zakresie Sprzedawca zastrzega sobie pełne wykorzystanie ładowności każdorazowo stosowanego środka transportu. W związku z powyższym, o ile pisemnie nie zastrzeżono inaczej, Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania dostawy do czasu aż ilość Towarów objętych umową lub umowami osiągnie rozmiar umożliwiający Sprzedawcy pełne wykorzystanie ładowności stosowanego przez Sprzedawcę środka transportu.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień, każdorazowo koszty rozładunku oraz/lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem Towarów pokrywa Kupujący. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy pisemnej.
4. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów, którym usługę transportową powierzył, rozładunek winien zostać dokonany przez Kupującego niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu jednej godziny od przyjazdu środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany wg stawek za transport obowiązujących w realizującej umowę jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty związane z opóźnionym rozładunkiem oraz/lub odbiorem Towarów, przestojami oraz/lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich dostaw do czasu aż obowiązki, o których mowa w punktach 1-5 powyżej, zostaną przez Kupującego wypełnione.
VIII Reklamacje i zwrot towarów
1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru Towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) z dołożeniem należytej staranności niezwłocznie po otrzymaniu Towarów, nie później jednak niż w dniu ich otrzymania.
2. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące Towarów nieopakowanych w opakowaniach zbiorczych lub uszkodzenia takich Towarów oraz niedobory liczby opakowań zbiorczych winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w dniu odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną przez Kupującego oraz osobę wydającą Towary upoważnioną przez Sprzedawcę pod rygorem braku skutków prawnych zgłoszenia. W protokole Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
3. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych lub uszkodzeń Towarów w opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbioru/dostawy Towarów, z załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była realizowana.
4. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki ilościowe) oraz/lub uszkodzenia Towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy Towarów przez osobę upoważnioną przez Kupującego oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową. W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym Towarem, a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
5. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń Towarów winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego na adres realizującej zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
6. Dokumenty WZ lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji podpisane przez osobę upoważnioną przez Kupującego, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej partii Towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz uszkodzeń.
7. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór Towarów środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe oraz uszkodzenia Towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku, transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego jedynie z tytułu braków ilościowych Towarów oraz uszkodzeń mechanicznych Towarów występujących w nich przed ich wydaniem Kupującemu, jeżeli takie braki lub uszkodzenia wynikają z okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność. W przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych Towarów przysługujące Kupującemu roszczenia z tego tytułu mogą polegać na możliwości żądania wydania zamiast Towarów uszkodzonych Towarów wolnych od uszkodzeń lub odpowiedniego obniżenia ceny. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca nie uwzględnił reklamacji.
9. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych Towarów Sprzedawca wedle swego wyboru może wymienić Towary na wolne od takich uszkodzeń lub odpowiednio obniżyć ich cenę.
10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Sprzedawcy oraz Kupującego.
11. Do terminów o których mowa w punktach 8 i 10 powyżej nie wlicza się odpowiednio dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji.
12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym terminie.
13. W przypadku gdy Towary objęte są gwarancją odpowiedzialność z tytułu gwarancji ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Sprzedawca nie uczestniczy również, ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub rozpatrywania roszczeń z gwarancji. Jeżeli Sprzedawca będzie posiadał dokument gwarancji dotyczący sprzedawanych Towarów wyda go Kupującemu. 14. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w rozumieniu przepisów k.c.
15. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie rodzaju lub ilości zamawianych towarów przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na dokonanie korekty.
16. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w cenie sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości 20 % wartości netto zwracanego towaru bez konieczności wykazania szkody. Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może żądać odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku zwrotu towarów nietypowych wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego ewentualne warunki zwrotu, a w szczególności wysokość potrąceń, określi indywidualnie Sprzedawca. Przy czym potrącenie to nie może być mniejsze niż 50%. 17. Zwrot towarów do magazynu Sprzedawcy następuje na koszt i ryzyko Kupującego.
IX Warunki płatności
1. Faktura VAT wystawiona zostanie przez sprzedawcę nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zapłata należności za zrealizowane przez Sprzedawcę, w całości lub części, zamówienia, winna nastąpić, bez jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT. Stosowanie odroczonego terminu płatności wymaga uprzedniego zawarcia dodatkowej umowy w tym przedmiocie na zasadach określonych w § 2.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za zakupione towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej Kupujący dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w danej fakturze. W sytuacjach, w których wartość transakcji, w której po stronie Kupującego występować będzie podmiot gospodarczy, przekroczy równowartość graniczną wskazaną w obowiązujących ustawach podatkowych faktury płatne będą przelewem na wskazany rachunek bankowy, bez względu na postanowienia umowne.
4. W przypadku gdy uzgodnione warunki sprzedaży obejmują dokonywanie płatności przelewem bankowym za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Jeżeli Kupujący opóźnia się w stosunku do Sprzedawcy ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, Sprzedawca może żądać odsetek za czas opóźnienia. Opóźnienie takie upoważnia również Sprzedawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego, do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
6. Nie wyłączając innych uprawnień Sprzedawcy określonych niniejszymi OWSID, opóźnienie Kupującego w stosunku do Sprzedawcy ze spełnieniem świadczenia pieniężnego o okres przekraczający 14 dni (słownie: czternaście dni) od obowiązującego terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego.
7. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy.
X Faktura korygująca
1. W przypadku zwrotu towaru, uznanej reklamacji bądź zmiany ceny, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
2. W przypadku wystawienia faktur korygujących „in-minus” Sprzedawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w momencie wystawienia faktury korygującej.
3. Kupujący potwierdza uzgodnienie warunków wystawienia faktury, powodującej obniżenie podstawy opodatkowania oraz spełnienie łączne warunków:
1) posiadana przez niego dokumentacja wskazuje uzgodnienie Sprzedawcy z Kupującym obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia,
2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.
XI Sprzedaż w systemie odroczonych terminów płatności / kredyt kupiecki
1. Sprzedaż Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach udzielanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach i zasadach ustalanych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, określającej w szczególności wysokość limitu kredytu kupieckiego, terminy płatności, rodzaj, warunki i zasady zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego Kupującemu limitu kredytu kupieckiego, a w szczególności zabezpieczenia odroczonej zapłaty ceny za Towary oraz/lub innych należności wynikających ze sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę Kupującemu oraz wszelkich związanych z tym świadczeń ubocznych.
2. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym obciążenia publicznoprawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz zaspokojeniem wierzytelności Sprzedawcy ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja dostaw Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego limitu kredytu kupieckiego następuje nie wcześniej, aniżeli po prawnie skutecznym ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej.
3. W przypadku nieustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy w terminach, w sposób i na zasadach uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek skutków finansowych oraz bez podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.
XII Inne
Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w według siedziby Sprzedawcy według wyboru powoda.