Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.dekepolska.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem domeny www.dekepolska.pl jest Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000655349.
 2. Korzystając ze strony www.dekepolska.pl użytkownik potwierdza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli użytkownik się nie zgadza na te warunki, nie może użytkować strony www.dekepolska.pl
 3. Użytkownik nie może używać strony www.dekepolska.pl do celów komercyjnych lub działalności gospodarczej.
 4. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo dokładanych starań, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyświetlenie na komputerze użytkownika zawartości strony www.dekepolska.pl , w tym za jej dokładność, kompletność oraz aktualność.

TREŚCI I MATERIAŁY ZAMIESZCZANE NA STRONIE

 1. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że materiały informacyjne zamieszczone na stronie www.dekepolska.pl, w tym między innymi opisy produktów, opisy techniczne, banery reklamowe etc., stanowią jedynie materiały poglądowe. Ww. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póz.zm.), a także nie są podstawą żadnych zobowiązań Deke Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wobec Kontrahentów oraz osób trzecich. Nadto nie zastępują one, nie zmieniają, nie rozszerzają oraz nie doprecyzowują postanowień żadnej z umów zawieranych przez Deke Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
 2. Treści zamieszczane na stronie www.dekepolska.pl służą jedynie ogólnym celom poglądowym. W żadnym wypadku informacje zamieszczone na www.dekepolska.pl nie stanowią porad, na których użytkownik może się opierać wykorzystując produkty Deke Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czego każdorazowo wymagana jest konsultacja ze specjalistą.
 3. Wszystkie zdjęcia wyrobów Deke Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich wymiary prezentowane na stronie www.dekepolska.pl służyć mogą jedynie jako wskazówki i nie należy ich pojmować dosłownie, ani wyłącznie na nich polegać.
 4. Ze względu na specyfikę działalności produkty zamówione w Deke Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nigdy nie są dokładną repliką tych prezentowanych na stronie www.dekepolska.pl

WYŁĄCZENIE ODPWOWIEDZIALNOŚCI

 1. Deke Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez wirusy, ataki DDoS, lub inne technologicznie szkodliwe materiały mogące zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, oprogramowanie, dane lub inne jego materiały, w wyniku użytkowania strony www.dekepolska.pl lub pobierania z niej materiałów, lub z dostępnych z niej innych stron internetowych.
 2. Deke Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych dostępnych ze strony www.dekepolska.pl. Zasoby dostarczane przez osoby trzecie [strony internetowe i ich zawartość] prezentowane są na stronie www.dekepolska.pl wyłącznie w celach informacyjnych. Umieszczenie na stronie www.dekepolska.pl w/w adresów internetowych nie może być interpretowane jako zatwierdzenie przez Spółkę wskazanych stron www, w tym ich zawartości, przez co Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez ich użytkowanie.

11.Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe lub mogące powstać w wyniku lub w związku z użytkowaniem, lub niemożnością użytkowania strony www.dekepolska.pl a także jej czasowej lub ciągłej niedostępności.

UŻYTKOWANIE STRONY

 1. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zagwarantować, że strona www.dekepolska.pl , w tym jej zawartość będą zawsze, nieprzerwanie dostępne dla użytkownika.
 2. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może w każdym czasie zawiesić dostęp do strony www.dekepolska.pl, wycofywać w całości lub części umieszczone na niej treści oraz zawarte na stronie www materiały.
 3. Niedozwolone jest korzystanie ze strony www.dekepolska.pl w sposób naruszający prawa Deke Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób trzecich.

WIRUSY

 1. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zagwarantować, że strona www.dekepolska.pl będzie w pełni zabezpieczona przed robakami lub wirusami, a także iż będzie od nich wolna.
 2. Użytkownik strony www.dekepolska.pl zobowiązany jest używać własnej ochrony antywirusowej.
 3. Zabrania się używania www.dekepolska.pl w sposób, który może jej zaszkodzić, implantując wirusy, robaki, trojany, bomby logiczne lub inne złośliwe lub technologicznie szkodliwe materiały.
 4. Zabrania się użytkownikowi dokonywania jakichkolwiek prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do strony www.dekepolska.pl, serwera, na którym zawieszona jest strona lub innych serwerów, komputerowych baz danych związanych ze stroną www.dekepolska.pl. Wszelkie w/w nieuprawnione działania, a także ataki informatyczne na w/w stronę oraz powiązane z nią urządzenia będą natychmiast zgłaszane właściwym organom ścigania.

COOKIES

 1. Strona www.dekepolska.pl stosuje pliki cookies. Więcej informacji nt. plików cookies dostępnych jest m.in. na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały umieszczone na www.dekepolska.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie.
 2. Zabrania się kopiowania, pobierania, powielania, publikowania, transmitowania w całości lub w części zawartości www.dekepolska.pl bez uzyskania stosownego pozwolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Deke Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może dokonywać zmian niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu będzie każdorazowo umieszczana na www.dekepolska.pl.
 2. W sytuacji zauważenia problemów z użytkowaniem www.dekepolska.pl, lub posiadania wiedzy o atakach, o których mowa w puncie 16 i 17 powyżej, prosimy o informację pod adresem e-mail: biuro@dekepolska.pl
 3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd dla siedziby Deke Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 27.08.2019