Warunki sprzedaży i dostaw

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i DOSTAW

obowiązują od dnia 1 stycznia 2017r. z późn. zm.
Obowiązujące przy umowach sprzedaży i umowach ramowych dotyczących sprzedaży
zawieranych przez Deke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, obowiązujące od dnia 1
stycznia 2017 roku. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw odnoszą się do
kupujących będących przedsiębiorcami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Definicje

 1. Poniższym wyrażeniom przypisuje się następujące znaczenie, ilekroć wyrażenia te
występują w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw:
1) Kodeks Cywilny lub k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.),
2) Przedsiębiorca - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
3) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1),
6) Strony - strony zawartej umowy sprzedaży, określeni łącznie Sprzedawca i Kupujący,
7) Sprzedawca lub Deke - Deke Polska Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków,
NIP:6783164671, REGON:366181015, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W
KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, Numer
KRS: 0000655349, Kapitał zakładowy 50.000,00zł
8) Kupujący - strona umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
zawartej z Deke lub podmiot zainteresowany zawarciem z Deke umowy sprzedaży.
9) Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę, będąca
przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, w szczególności
sklejka, elementy drewniane, materiały budowlane, remontowe oraz inne towary
związane z budownictwem i wyposażeniem budynków, domów i lokali mieszkalnych.
10) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt. 1
Ustawy o prawach konsumenta),
11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej „OWSID”) stanowią ogólne warunki umów
w rozumieniu art. 384 k.c. i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady
zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży oraz umów o współpracy w
zakresie sprzedaży (w tym min. umów ramowych dotyczących sprzedaży) zawieranych
przez DEKE z Kupującymi.
 3. Postanowienia OWSiD stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez
Sprzedawcę umów sprzedaży Towarów, chyba, ze strony na mocy wyraźnych pisemnych
uzgodnień postanowią odmienne. W powyższym zakresie wszelkie zmiany oraz/lub
dodatkowe uzgodnienia, uzupełnienia, wyłączenia, zawieszenia postanowień niniejszych
OWSiD wymagają uprzedniej zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

II. Zawarcie Umowy

1. Biorąc pod uwagę fakt, że Sprzedawca w ramach swojej działalności zawiera umowy
sprzedaży na szereg sposobów, postanowienia OWSiD dotyczące sposobu zawierania
umów sprzedaży będą wiążące, jeżeli Strony nie ustaliły zasad odmiennych.
2. Prezentowane przez Sprzedawcę reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje
dotyczące Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c., chyba że
Sprzedawca wyraźnie zastrzegł odmiennie.
3. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na udostępniony w
tym celu odpowiedni adres pocztowy lub adres-email jednostki organizacyjnej
Sprzedawcy, odpowiedzialnej za obsługę zamówień. Dopuszcza się również formę
zamówień telefonicznych w przypadku towarów dostępnych w danym momencie w
magazynie Sprzedawcy.
4. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dokładne określenie Kupującego, imię i
nazwisko przedstawiciela firmy przedsiębiorcy, firmę i dane rejestrowe w przypadku
przedsiębiorcy), adres Kupującego, szczegółową specyfikację zamawianych Towarów
(asortymentu), ich ilość, termin i miejsce odbioru/dostawy, formę i termin płatności w
przypadku ich wcześniejszego ustalenia między Stronami.
5. Dla swej ważności zamówienie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji wymagają
podpisu (w przypadku formy pisemnej) lub wysłania (w przypadku wiadomości e-mail)
przez osobę lub osoby upoważnione do składania w imieniu danej osoby oświadczeń woli
dotyczących zawarcia umowy sprzedaży, bez konieczności opatrywania oświadczenia woli
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku gdy składającym zamówienie jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w zamówieniu winna nadto zostać
wskazana osoba fizyczna reprezentująca zamawiającego we wszelkich bieżących
sprawach wynikających oraz/lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy
sprzedaży, a w szczególności uzupełnienia, ograniczenia, rozszerzenia, zmiany lub w inny
sposób modyfikacji zamówienia, negocjowania cen towarów oraz/lub negocjowania
warunków dostaw, dokonywania odbiorów towarów, zgłaszania reklamacji, podpisywania
dokumentów, w tym odbioru i podpisywania faktur VAT. W powyższym względzie w
przypadku braku odmiennych pisemnych zastrzeżeń w treści zamówienia, domniemywa
się, że osoba wskazana w zamówieniu upoważniona jest do występowania w imieniu i na
rzecz Kupującego w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub
wykonaniem umowy sprzedaży.
7. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z datą otrzymania przez Kupującego
oświadczenia Sprzedawcy potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji lub z datą
przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do częściowej realizacji złożonego
zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu dostarczenia pozostałej partii
zamówionych towarów.
9. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części
bądź całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kupującego.

III. Dostawa

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje dostaw:
1) Dostawy z magazynu Sprzedawcy:
a) Sprzedawca dostarcza Towary na środki transportu Kupującego na terenie
magazynów, z których korzysta jednostka organizacyjna Sprzedawcy wykonująca daną
umowę sprzedaży,
b) Sprzedawca organizuje i pokrywa koszty załadunku Towarów na środki transportowe
Kupującego, które zapewnia Kupujący,
c) Wszystkie pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Kupujący,
d) wydanie Towarów przez Sprzedawcę Kupującemu następuje z chwilą załadowania
Towarów na środki transportowe Kupującego,
e) jeżeli strony pisemnie nie uzgodniły inaczej dostawy będą realizowane w sposób
określony niniejszym punktem,
2) Dostawy franco – koszty transportu opłacone do miejsca przeznaczenia:
a) Dostawa następuje zgodnie z określonym umową terminem dostawy do określonego
umową miejsca przeznaczenia,
b) Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów Kupującemu przez
przewoźnika oraz zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów załadunku i transportu
do miejsca przeznaczenia określonego umową,
c) Pozostałe koszty, w tym koszty wyładunku, oraz ewentualnie koszty przestojów
środków transportowych związane z odbiorem oraz/lub rozładunkiem Towarów pokrywa
Kupujący,
d) Wykonanie umowy przez Sprzedawcę następuje z momentem wydania objętych
umową Towarów przewoźnikowi. Dostawa zgodnie z warunkami franco jest realizowana,
gdy strony pisemnie uzgodniły taki sposób dostawy.
2. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca
przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów,
którym usługę transportową powierzył, na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia,
ażeby w terminie ustalonym na dzień obioru w określonym umową miejscu znajdował się
Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towarów. W przypadku
nieobecności osoby upoważnionej Sprzedawca ma prawo wydać Towar osobie, która
zobowiąże się do jego przyjęcia w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie
konsekwencje i ryzyka związane z wydaniem Towarów, w tym ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty Towarów obciążają Kupującego.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność po wydaniu przez Sprzedawcę Towaru,
każdorazowo na zasadzie ryzyka, za jego rozładunek oraz składowanie materiałów, nawet
gdyby przy rozładunku lub składowaniu materiałów pomagałby mu Sprzedawca, osoby
przez niego upoważnione lub inne podmioty za pomocą których Sprzedawca wykonuje
umowę
4. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzą ciężary i ryzyka związane z
Towarami, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów.

IV. Siła wyższa

1. Siła wyższa oraz/lub inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy lub jego dostawców,
upoważniają Sprzedawcę do całkowitego wstrzymania wykonania umów sprzedaży oraz
dostaw lub przesunięcia terminu ich wykonania, w zakresie i na okres trwania powstałych
przeszkód. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie
Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania wykonania umów sprzedaży i dostaw z
wyżej podanych powodów.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenia nadzwyczajne, które są
niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i które są zewnętrzne w
stosunku do Stron.
3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą trwały dłużej niż 14 dni, Strony podejmą decyzję
co do możliwości dalszej kontynuacji umowy. W przypadku podjęcia decyzji w
przedmiocie rozwiązania umowy, rozwiązanie umowy nastąpi bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków finansowych, z zastrzeżeniem zapłaty przez Kupującego należności
za dostarczone i odebrane towary oraz innych należności wynikających ze zrealizowanych
umów sprzedaży.

V. Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretacje przez
Kupującego informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w katalogach,
prospektach oraz innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów
Towarów, których sprzedaż prowadzi Sprzedawca.
2. Propozycje, porady i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach oraz
innych materiałach informacyjnych Sprzedawcy oraz/lub producentów towarów, których
sprzedaż prowadzi Sprzedawca, wykorzystywane będą przez Kupującego na jego własną
odpowiedzialność.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe oraz/lub wykonawcze
Kupującego oraz osób trzecich.
4. Kolor oferowanych sklejek może się różnić odcieniem pomiędzy płytami.
Różnice spowodowane są procesem produkcji sklejki.
Różnice mogą wynikać z powodu procesu produkcji sklejki foliowanej.
5. W każdym przypadku gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży powstaje
odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego, Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą poniesioną przez Kupującego stratę, z
wyłączeniem utraconych korzyści.
6. Bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie
jest uprawniony do przenoszenia, w całości lub w części, praw lub obowiązków
wynikających oraz/lub związanych z realizacją umów sprzedaży zawartych między
Sprzedawcą, a Kupującym na osoby trzecie.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWSiD jest lub będzie nieważne lub bezskuteczne,
nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień OWSiD. W takim przypadku
w miejsce nieważnego lub bezskutecznego postanowienia OWSiD do praw i obowiązków
Stron umowy sprzedaży zastosowanie mają, wprost lub odpowiednio, bezwzględnie
obowiązującej właściwe przepisy prawa.
8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą, a
Kupującym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
9. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami OWSiD do praw i obowiązków Stron
zastosowanie mają odpowiednie przepisy k.c. i inne bezwzględnie obowiązujące stosowne
przepisy prawa.

POSTANOWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

VI Zawarcie umowy

1. Jeżeli potwierdzenie zamówienia zawiera warunki sprzeczne z warunkami określonymi
w zamówieniu takie potwierdzenie poczytuje się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży
złożona przez Sprzedawcę Kupującemu. Jeżeli w terminie 1 dnia od daty doręczenia
takiej oferty Kupujący nie odmówi zawarcia umowy w formie w jakiej złożył zamówienie
uważa się, że umowa sprzedaży została zawarta na warunkach określonych w takiej
ofercie Sprzedawcy z uwzględnieniem warunków wskazanych w zamówieniu w zakresie w
jakim nie są sprzeczne z warunkami powyższej oferty.
2. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle Kupującemu oświadczenia o przyjęciu zamówienia do
realizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia oznacza to, że
Sprzedawca odmówił realizacji zamówienia i zamówienie nie wywiera skutków prawnych i
umowa sprzedaży nie została zawarta, chyba że Sprzedawca przystąpił do realizacji
zamówienia przed upływem powyższego terminu. W powyższym terminie Kupujący jest
związany swoim zamówieniem.
3. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już
potwierdzonego w przypadkach, na warunkach i zasadach określonych w niniejszych
OWSiD.
4. Cena towarów ustalana jest każdorazowo na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia
wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i
organizowania promocji związanych ze sprzedażą towarów.

VII Dostawa

1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru objętych umową towarów w miejscu i terminie
ustalonym na dzień odbioru/dostawy. W przypadku uchybienia przez Kupującego
powyższemu obowiązkowi, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za składowanie
objętych umową Towarów na podstawie otrzymanej faktury wg stawek za składowanie
obowiązujących w realizującej zamówienie jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa
Sprzedawcy, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze wystawionej
przez Sprzedawcę.
2. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca
przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów,
którym usługę transportową powierzył, transport jest zawsze wyliczany dla pełnego
ładunku. W powyższym zakresie Sprzedawca zastrzega sobie pełne wykorzystanie
ładowności każdorazowo stosowanego środka transportu. W związku z powyższym, o ile
pisemnie nie zastrzeżono inaczej, Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania
dostawy do czasu aż ilość Towarów objętych umową lub umowami osiągnie rozmiar
umożliwiający Sprzedawcy pełne wykorzystanie ładowności stosowanego przez
Sprzedawcę środka transportu.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień, każdorazowo
koszty rozładunku oraz/lub ewentualne inne koszty związane z odbiorem Towarów
pokrywa Kupujący. Uzgodnienia takie wymagają zachowania każdorazowo formy
pisemnej.
4. W przypadku gdy warunki umowy obejmują dostawę Towarów do miejsca
przeznaczenia określonego umową środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów,
którym usługę transportową powierzył, rozładunek winien zostać dokonany przez
Kupującego niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu jednej godziny od przyjazdu środka
transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku gdy Kupujący nie dokona rozładunku
w oznaczonym czasie ponosi on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na
rozładunek będzie rozliczany wg stawek za transport obowiązujących w realizującej
umowę jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany
jest dokonać zapłaty za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej
faktury, zgodnie z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty związane z opóźnionym
rozładunkiem oraz/lub odbiorem Towarów, przestojami oraz/lub unieruchomieniem
środków transportu wykorzystywanych przez Sprzedawcę do realizacji zamówień.
Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do natychmiastowego wstrzymania realizacji
wszelkich dostaw do czasu aż obowiązki, o których mowa w punktach 1-5 powyżej,
zostaną przez Kupującego wypełnione.

VIII Reklamacje i zwrot towarów

1. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru Towarów oraz starannego sprawdzenia
ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) z dołożeniem należytej staranności niezwłocznie
po otrzymaniu Towarów, nie później jednak niż w dniu ich otrzymania.
2. Wszelkie niedobory ilościowe dotyczące Towarów nieopakowanych w opakowaniach
zbiorczych lub uszkodzenia takich Towarów oraz niedobory liczby opakowań zbiorczych
winny zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego w dniu
odbioru/dostawy Towarów, w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osobę
upoważnioną przez Kupującego oraz osobę wydającą Towary upoważnioną przez
Sprzedawcę pod rygorem braku skutków prawnych zgłoszenia. W protokole Kupujący
winien wykazać rozbieżności ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na
podstawie którego dostawa była realizowana.
3. Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych lub uszkodzeń Towarów w
opakowaniach zbiorczych muszą być zgłoszone przez osobę upoważnioną przez
Kupującego w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia odbioru/dostawy Towarów, z
załączoną dokumentacją zakupu. W zgłoszeniu Kupujący winien wykazać rozbieżności
ilościowe, powołując się na numer zamówienia, na podstawie którego dostawa była
realizowana.
4. W przypadku gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie ubytki (braki
ilościowe) oraz/lub uszkodzenia Towarów muszą być stwierdzone w formie protokołu
reklamacyjnego sporządzonego w dniu odbioru/dostawy Towarów przez osobę
upoważnioną przez Kupującego oraz kierowcę, który świadczył usługę transportową. W
przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy
faktycznie dostarczonym Towarem, a dokumentacją WZ i listem przewozowym.
5. Reklamacje ilościowe oraz/lub dotyczące mechanicznych uszkodzeń Towarów winny
zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną przez Kupującego na adres realizującej
zamówienie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
6. Dokumenty WZ lub dokumenty przewozowe bez dodatkowej adnotacji podpisane przez
osobę upoważnioną przez Kupującego, stanowią dla Sprzedawcy dowód przyjęcia danej
partii Towaru bez zastrzeżeń ilościowych oraz uszkodzeń.
7. W przypadku gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują odbiór Towarów
środkami transportu Kupującego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki
ilościowe oraz uszkodzenia Towarów powstałe wskutek niewłaściwego załadunku,
transportu, rozładunku oraz/ lub składowania towarów przez Kupującego.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego jedynie z tytułu
braków ilościowych Towarów oraz uszkodzeń mechanicznych Towarów występujących w
nich przed ich wydaniem Kupującemu, jeżeli takie braki lub uszkodzenia wynikają z
okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność. W przypadku występowania
uszkodzeń mechanicznych Towarów przysługujące Kupującemu roszczenia z tego tytułu
mogą polegać na możliwości żądania wydania zamiast Towarów uszkodzonych Towarów
wolnych od uszkodzeń lub odpowiedniego obniżenia ceny. Reklamacje ilościowe oraz/lub
dotyczące mechanicznych uszkodzeń towarów Sprzedawca rozpatrywał będzie w możliwie
krótkim terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
Brak odpowiedzi Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca nie
uwzględnił reklamacji.
9. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej uszkodzeń
mechanicznych Towarów Sprzedawca wedle swego wyboru może wymienić Towary na
wolne od takich uszkodzeń lub odpowiednio obniżyć ich cenę.
10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej oraz/lub dotyczącej
mechanicznych uszkodzeń towarów, uzupełnienie brakującej ilości oraz/lub wymiana
uszkodzonych towarów nastąpi w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli
Sprzedawcy oraz Kupującego.
11. Do terminów o których mowa w punktach 8 i 10 powyżej nie wlicza się odpowiednio
dnia doręczenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji.
12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny w
ustalonym terminie.
13. W przypadku gdy Towary objęte są gwarancją odpowiedzialność z tytułu gwarancji
ponosi wystawca gwarancji. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
Sprzedawca nie uczestniczy również, ani nie pośredniczy w procedurze zgłaszania lub
rozpatrywania roszczeń z gwarancji. Jeżeli Sprzedawca będzie posiadał dokument
gwarancji dotyczący sprzedawanych Towarów wyda go Kupującemu. 14. Wyłącza się
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w rozumieniu przepisów k.c.
15. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego odnośnie rodzaju lub
ilości zamawianych towarów przyjmowany będzie do rozpatrzenia jedynie w przypadku
powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i wyrażeniu przez niego zgody na
dokonanie korekty.
16. Zwrot towaru spowodowany błędnymi dyspozycjami Kupującego przyjmowany jest w
cenie sprzedaży, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w
wysokości 20 % wartości netto zwracanego towaru bez konieczności wykazania szkody.
Jeśli koszty poniesione przez Sprzedającego związane ze zwrotem towarów przekroczą
wartość wskazaną powyżej, Sprzedający może żądać odszkodowania uzupełniającego do
wysokości faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku zwrotu towarów nietypowych
wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego ewentualne warunki zwrotu, a w
szczególności wysokość potrąceń, określi indywidualnie Sprzedawca. Przy czym
potrącenie to nie może być mniejsze niż 50%. 17. Zwrot towarów do magazynu
Sprzedawcy następuje na koszt i ryzyko Kupującego.

IX Warunki płatności

1. Faktura VAT wystawiona zostanie przez sprzedawcę nie później niż ostatniego dnia
miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zapłata należności
za zrealizowane przez Sprzedawcę, w całości lub części, zamówienia, winna nastąpić, bez
jakichkolwiek potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym na fakturze, przy czym
termin ten liczony jest zawsze od daty wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT.
Stosowanie odroczonego terminu płatności wymaga uprzedniego zawarcia dodatkowej
umowy w tym przedmiocie na zasadach określonych w § 2.
2. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy
za zakupione towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na
fakturze.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej Kupujący dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy
przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w danej fakturze. W sytuacjach,
w których wartość transakcji, w której po stronie Kupującego występować będzie
podmiot gospodarczy, przekroczy równowartość graniczną wskazaną w obowiązujących
ustawach podatkowych faktury płatne będą przelewem na wskazany rachunek bankowy,
bez względu na postanowienia umowne.
4. W przypadku gdy uzgodnione warunki sprzedaży obejmują dokonywanie płatności
przelewem bankowym za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Jeżeli Kupujący opóźnia się w stosunku do Sprzedawcy ze spełnieniem świadczenia
pieniężnego, Sprzedawca może żądać odsetek za czas opóźnienia. Opóźnienie takie
upoważnia również Sprzedawcę do natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich
kolejnych dostaw Towarów, w tym odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji oraz/lub wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego,
do czasu uregulowania całej zaległej należności wraz z odsetkami ustawowymi od dnia
wymagalności do dnia zapłaty.
6. Nie wyłączając innych uprawnień Sprzedawcy określonych niniejszymi OWSID,
opóźnienie Kupującego w stosunku do Sprzedawcy ze spełnieniem świadczenia
pieniężnego o okres przekraczający 14 dni (słownie: czternaście dni) od obowiązującego
terminu płatności, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży bez
wyznaczania Kupującemu terminu dodatkowego.
7. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do potrącenia swoich wierzytelności z
wierzytelnościami Sprzedawcy.

X Faktura korygująca

1. W przypadku zwrotu towaru, uznanej reklamacji bądź zmiany ceny, Sprzedawca
wystawia fakturę korygującą.
2. W przypadku wystawienia faktur korygujących „in-minus” Sprzedawca dokonuje
obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w momencie wystawienia
faktury korygującej.
3. Kupujący potwierdza uzgodnienie warunków wystawienia faktury, powodującej
obniżenie podstawy opodatkowania oraz spełnienie łączne warunków:
1) posiadana przez niego dokumentacja wskazuje uzgodnienie Sprzedawcy z Kupującym
obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych
usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach
będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem
wysokości wynagrodzenia,
2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na
moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do
zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z
nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla
dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych
uzgodnionych warunków.

XI Sprzedaż w systemie odroczonych terminów płatności / kredyt kupiecki

1. Sprzedaż Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach udzielanego
Kupującemu limitu kredytu kupieckiego następuje każdorazowo na warunkach i zasadach
ustalanych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, określającej w szczególności
wysokość limitu kredytu kupieckiego, terminy płatności, rodzaj, warunki i zasady
zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towarów w systemie
odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego Kupującemu limitu kredytu
kupieckiego, a w szczególności zabezpieczenia odroczonej zapłaty ceny za Towary
oraz/lub innych należności wynikających ze sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę
Kupującemu oraz wszelkich związanych z tym świadczeń ubocznych.
2. W powyższym zakresie każdorazowo wszelkie ewentualne koszty i opłaty, w tym
obciążenia publicznoprawne, związane z ustanowieniem uzgodnionych zabezpieczeń oraz
zaspokojeniem wierzytelności Sprzedawcy ponosi Kupujący, zaś sprzedaż i realizacja
dostaw Towarów w systemie odroczonych terminów płatności w ramach przyznanego
limitu kredytu kupieckiego następuje nie wcześniej, aniżeli po prawnie skutecznym
ustanowieniu uzgodnionego przez Strony zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy z
tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, w terminach, w sposób i na zasadach
uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej.
3. W przypadku nieustanowienia w prawnie skuteczny sposób uzgodnionego
zabezpieczenia wierzytelności Sprzedawcy w terminach, w sposób i na zasadach
uzgodnionych przez Strony w ramach umowy dodatkowej, Sprzedawcy przysługuje w
każdym czasie uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek skutków finansowych
oraz bez podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego.

XII Inne

Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w
każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów
sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią,
obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających
z umów sprzedaży, rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w
według siedziby Sprzedawcy według wyboru powoda.